Menü Bezárás

Ajánlattételi felhívás fűtermés értékesítéshez

Ajánlattételi felhívás fűtermés értékesítéshez

 

A DALERD Zrt. nyilvános értékesítési felhívás keretében kívánja értékesíteni a vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlanokon 2023 évben betakarítható fűtermést:

  1. Gyula helység 0499 hrsz alatti ingatlan

a alrészlet terület: 69,59 ha, és

g alrészlet terület: 120,57 ha

NATURA 2000 hálózat részét képező legelő művelési ágú alrészletek összesen 190,16 ha

(A NATURA 2000 előírások betartása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége)

 

 

A meghirdetett ingatlanokon a fűtermést egy összegű vételár ellenében, lábon eladva kívánja értékesíteni a Társaság akár közvetlenül legeltetésre, akár kaszálás útján történő hasznosításra, amely a nyertes ajánlattevő feladatát és költségét képezi. A nyertes ajánlattevő kötelezettsége az adott terület művelésére vonatkozó előírások betartása.

A kiválasztott területre hrsz bontásban lehet árajánlatot tenni összesen Ft+ÁFA egységben. Fizetési feltételek: Számlázás szerződéskötéskor, fizetési határidő 15 nap átutalással.

Ajánlat tehető a meghirdetett ingatlanra, vagy annak alrészletére egyenként is, vagy több ingatlanra is, de az adott ingatlan részterületére nem.

Vételi ajánlatot kérjük elektronikus úton írásban megküldeni a fazekas.jozsef@dalerd.hu címre. A levélen kérjük feltüntetni „2023 évi fűtermés ajánlat”.

 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2023. év 02. hó 24. napja.

 

Ingatlanok megtekinthetők a DALERD Zrt. alábbi képviselőjével történt előzetes egyeztetés után.

A gyulai ingatlan esetében illetékes név/ telefonszám: Gaest Gergely 30/240-3444.

 

Árajánlat elbírálásának módja a legmagasabb nettó összegű árajánlat helyrajzi számonként külön-külön, amennyiben ez megfelel az értékesítés minimum feltételeknek. Ár egyenlőség esetén a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 18. § (1) szerinti sorrendet kell alkalmazni.   Eladó az elállás jogát fenntartja.

 

Szeged, 2023. 02. 13.

Spiegel Endre

vezérigazgató

 

BORÍTÓLAP

 

 

A J Á N L A T

 

 

 

 

 

 

 

Az eljárás tárgya

 

A DALERD Zrt vagyonkezelésében lévő ingatlanokon 2023 évben betakarítható fűtermés értékesítése

 

 

 

Ajánlatkérő

 

DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.)

 

 

Ajánlattevő

 

 

 

Neve  
Címe  
Telefonszáma  
Telefax száma  
E-mail címe  
A tárgyban érintett

kapcsolattartója

 

 

 

 

 

 

 

 

FELOLVASÓLAP

„2023 évi fűtermés ajánlat”

 

(ajánlattételi határidőre kell benyújtani, megfelelően kitöltve és cégszerűen aláírva)

 

 

Az eljárás tárgya:                A DALERD Zrt vagyonkezelésében lévő ingatlanokon 2023 évben betakarítható fűtermés értékesítése

Ajánlatkérő:                         DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.)

 

 

 

*Ajánlattevő  neve:………………………………………..………………

*Ajánlattevő címe:…………………………………………………………

*Ajánlattevő adószáma:……………………………………………………

 

 

sorszám terület megnevezése ajánlati ár (nettó HUF[1]+ÁFA)
1. Gyula helység 0499 hrsz alatti ingatlan

a alrészlet terület: 69,59 ha, és

g alrészlet terület: 120,57 ha

NATURA 2000 hálózat részét képező legelő művelési ágú alrészletek összesen 190,16 ha

 

……………………….……. HUF+ÁFA

 

 

Alulírott ……………………………………………, mint az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívást és a szerződéses feltételeket megismertük, megértettük és azokat elfogadjuk. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére a felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg fejében.

 

………………………………….., ………. év ………………… hó …….. nap

 

 

 

 

 

……………………………………….

cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ajánlatkérő a felolvasólapon ebben a rovatban szereplő nettó HUF összeget értékeli hrsz-onként külön-külön!