Menü Bezárás

Kormány 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete

Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § E rendelet alkalmazásában
 2. állami erdészeti társaság: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 1. mellékletében felsorolt gazdasági társaság;
 3. erdei köbméter: sorokba rendezett, 1 méter hosszú tűzifa alapanyag 1 méter szélességű és 1,7 méter magasságú mennyisége;
 4. felhasználási hely: az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely vagy ennek hiányában lakóhely;
 5. igénylő: a felhasználási helyen élő természetes személy;
 6. tűzifa alapanyag: átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan farönkökből álló hengeres faanyag.
 7. § (1) 2023. április 15-ig adott magyarországi felhasználási hely vonatkozásában saját felhasználási célra állami erdészeti társaságtól a (2) bekezdés szerinti kedvezményes egységáron – a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint – összesen legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségű tűzifa alapanyag igényelhető az állami erdészeti társaságnál rendelkezésre álló fafaj és készlet függvényében.

(2) A tűzifa alapanyag erdei rakodói átadáson számított erdei köbméterenkénti, általános forgalmi adót is tartalmazó egységára

 1. a) kemény lombos fafajú faanyag esetében 30 000 forint,
 2. b) lágy lombos fafajú faanyag esetében 19 000 forint,
 3.  c) fenyő fafajú faanyag esetében 19 000 forint.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti mennyiségű tűzifa alapanyag adott felhasználási hely vonatkozásában a 2022/2023. évi téli fűtési idényben egyszer vehető igénybe. Adott felhasználási hely vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti mennyiséget több igénylő együttesen is megvásárolhatja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mennyiségű tűzifa alapanyag több részletben is megvásárolható.

(5) Az (1) bekezdés szerinti mennyiség megállapítása során figyelembe kell venni az igénylő által 2022. május 1-jét követően az állami erdészeti társaságtól megvásárolt mennyiséget.

 1. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti feltétel ellenőrzése céljából az állami erdészeti társaság a vásárlást követő egy évig jogosult kezelni
 2. a) az igénylő nevét és
 3. b) a felhasználási hely címadatait.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek ellenőrzése érdekében az igénylő az állami erdészeti társaság képviselője számára személyazonosságát igazolja, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát bemutatja.

 1. § (1) A saját felhasználásra, valamint a 10 erdei köbméteres mennyiségre vonatkozó feltételek megsértése esetén az igénylő kötbért köteles fizetni az állami erdészeti társaság részére, amelynek mértéke megegyezik az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti – vásárláskori – aktuális piaci érték és a 2. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes egységár különbségének kétszeresével a vásárolt mennyiségre megállapítva.

(2) Az igénylő a vásárláskor írásban nyilatkozik a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételnek való megfeleléséről, továbbá az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről.

 1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 1. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök