Menü Bezárás

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 1. Az ajánlatkérő adatai:

DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített neve: DALERD Zrt.

Címe: 6721 Szeged, Zsótér u. 4/B

Cégjegyzék száma: Cg. 06-10-0010

Adószáma: 11088358-2-06

Bankszámla száma: 11735005-20471468

Képviseletében eljár: Spiegel Endre

Telefon: +36/62551340

Fax: +36/62551342

 

 1. Az ajánlattétel tárgya, mennyisége:

Egyfordulós, nyilvános ajánlattételi eljárás. A DALERD Zrt. kezelésében lévő, Szeged 99; 101-122, illetve Maroslele 1-3; 6-9; 12-15 erdőtagokban termett szarvasgomba gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó kizárólagos engedély megszerzése, ellenérték fejében, 5 gyűjtési szezonra. Ajánlatot tenni az ellenérték első éves összegére kell, a mellékelt ajánlati lapon, cégszerűen aláírva.

Az ajánlatban az első gyűjtési szezonra megadott díj alapján a mindenkori aktuális éves gyűjtési díj a KSH által közzétett éves infláció mértékével növelve kerül megállapításra.

 

 1. A szerződés időtartama:

2023. december 1. – 2028. március 15-ig.

 

 1. Alkalmassági követelmények:

Az ajánlathoz csatolni kell:

 • Az ajánlattevő szakmai, gazdasági tevékenységének bemutatásáról szóló anyagot, amelyből a vállalkozás története, gazdasági céljai és elképzelései, üzletpolitikája rövid és középtávú üzleti terve megismerhető.
 • Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát.
 • Az ajánlattevő elérhetőségének pontos megjelölését.
 • Az ajánlattevő saját tevékenységként végzett gyűjtésben/feldolgozásban szerzett tapasztalatait.(időtartam, volumen, érték megjelölésével).
 • Az ajánlattevő szarvasgombagyűjtéssel és felhasználással kapcsolatos referenciáinak részletes bemutatását.
 • Az ajánlattevőnek be kell mutatni gyűjtési módszerét/ módszereit, a gomba élőhelyének hosszú távú megőrzésével kapcsolatos elképzeléseit, kötelezettségvállalásait.
 • Igazolást arról, hogy az ajánlattevő (gazdasági társaság esetén a gyűjtést végző személyek) a 24/2012. (III.19.) VM rendeletben meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tesz.

 

 1. Kizáró okok:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

 • a DALERD Zrt – vel szemben lejárt tartozása van;
 • korábban a DALERD Zrt -vel szerződéses jogviszonyban vállalt kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette;
 • közte és a DALERD Zrt. között peres eljárás, vagy peren kívüli jogvita van folyamatban, illetőleg ha az ajánlattevő és a DALERD Zrt. között öt éven belül peres vagy peren kívüli eljárás volt folyamatban;
 • az ajánlata nem éri el a 1 080 000 Ft+ÁFA/év díjat;
 • nem Magyarországon bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, vagy vállalkozás;

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

 • nem áll végelszámolás alatt, vagy általa, illetőleg ellene indított csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincs folyamatban;
 • gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben, hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el;
 • nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége;

 

 1. A gyűjtési engedélyre vonatkozó megállapodás feltételei:

Az ajánlattevő által meghatározott díj megfizetése. Az esedékes díjakat a felek között létrejött szerződés szerint kell az ajánlatkérő 11735005-20471468 számú számlájára átutalni.

 

 1. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere:

A kiíró az értékelésnél a díj nagyságát 60 %, a referenciák értékelését 20 %, a gomba termőhelyének megőrzését eredményező gyűjtési módra vonatkozó eljárást 20 % nagyságrendben veszi figyelembe és értékeli.

 

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja, az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe:

Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot írásban, egy példányban, zárt borítékban kell postán az ajánlatkérő címére eljuttatni.  A borítékon kérjük feltüntetni az „Szerződési ajánlat szarvasgombagyűjtésre” szövegrészt.

Ajánlattételi határidő: 2023. november 24.

Ajánlat benyújtási címe: 6721 Szeged, Zsótér u. 4/B

 

 1. Az ajánlattevők értesítése az ajánlattétel eredményéről

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok felbontásától számított 3 munkanapon belül írásban értesíti.

 

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja:

A szerződéskötésre az eredmény közlésének napját követő naptól számított 3 munkanapon belül kerül sor.

 

 1. Szerződéskötés helye:

Az ajánlatkérő székhelye.

 

 1. Kiegészítő tájékoztatás:

Kiegészítő tájékoztatást Sütő Pétertől lehet kérni a suto.peter@dalerd.hu e-mail címen vagy a +36/62551340 (118-as mellék) telefonszámon.

 

 1. Ajánlati kötöttség:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejáratát követő 15 napig az ajánlatához kötve van.

 

 1. Egyéb rendelkezések:

Az ajánlatkérő a pályázatok érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

 

 1. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja:

2023. 11. 15.

  

Letölthető dokumantumok

 

DALERD Zrt.